POSITION: HOME » ENGLISH » STAFF »

 

〖Professor〗

 

Li Jijun, Academician of CAS

Chen Fahu, Ph.D.

He Chansheng, Ph.D.

Zhang Tingjun, Ph.D.

Sun Donghuai, Ph.D.

Pan Baotian, Ph.D.

Meng Xingmin, Ph.D.

Zhao Yan, Ph.D.

Ma Jinzhu, PhD.

Gou Xiaohua, Ph.D.

Dai Shuang, Ph.D.

Qiang Mingrui,Ph.D.

Xia Dunsheng, Ph.D.

Nie Junsheng, Ph.D.

Zhang Youxian, Ph.D.

Yi Yuhong, Ph.D.

Jin Liya, Ph.D.

An Chengbang, Ph.D.

Yue Dongxia, Ph.D.

Zhang Jiawu, Ph.D.

Ding Wenguang, Ph.D.

 

 

 

 

〖Associate Professor〗

 

Gao Hongshan, Ph.D.

Wang Jie,  Ph.D.

Rao Zhiguo, Ph.D.

Huang Xiaozhong, Ph.D.

Dong Guanghui, Ph.D.

Zhou Aifeng, Ph.D.

Hu Xiaofei,Ph.D.

Chen Jianhui, Ph.D.

Gong Jie,PhD.

Chang Genying,Ph.D.

Wei Guoxiao,Ph.D.

Li Changbin,,Ph.D.

Zhu Gaofeng, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

〖Lecturer〗

 

Zhang Jun, Ph.D.

Li Qiong, Ph.D.

Hui Zhengchuang, Ph.D.

Wang Xiuxi, Ph.D.

Hu Zhenbo, Ph.D.

Wei Haitao, Ph.D.

Jin Ming, Ph.D.

Zhang Dongju, Ph.D.

Li Guoqiang, PhD.

Peng Tingjiang, Ph.D.

Zhang Feng, Ph.D.

Wang Youshi, Ph.D.

Cui Xia, PhD.

Gu Juan, Ph.D.

Tian Wei, Ph.D.

Wang Shengli, PhD.

Jia Jia, PhD.